Závazná přihláška na letní tábor

Asociace TOM ČR, TOM 4101 Modré slunce
30. června - 13. července 2019 u obce Dzbel na ProstějovskuTermín podání přihlášek

Přihlášky na tábor je nutné podat nejpozději do 2. 6. 2019.

V případě volných míst na táboře je možno dodatečně podat přihlášku nejpozději do 23. 6. 2019. V tomto případě nás o stavu volných míst prosím předem kontaktujte.

Naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku nám poté zašlete na e-mail tabor@modreslunce.cz

Cena tábora

Kompletní cena tábora je stanovena na 3 900 Kč. V ceně je zahrnuta doprava na tábor vlakem z Olomouce a zpět, ubytování, strava 5x denně a veškerý materiál pro program tábora. Nic víc se už nedoplácí.

Informace o dítěti

Zákonný zástupce

Doplňující informace

Forma úhrady

Pro zobrazení platebních podmínek nejpreve zvolte formu úhrady!

Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet 267286087 / 0300 (vedený u ČSOB). Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Platbu proveďte co nejdříve po odeslání přihlášky, nejpozději však do 2. 6. 2019.

V případě naplnění kapacity rozhoduje o zařazení dřívější uhrazení poplatku. Pokud nebude dítě z kapacitních důvodů do tábora zařazeno, budete neprodleně informování.

Pro vystavení faktury je nutné zaslat na naši emailovou adresu tabor@modreslunce.cz jaké náležitosti musí obsahovat.

Každý zaměstnavatel nebo pojištovna vyžaduje určitý formát faktury, takže se prosím u nich včas informujte.

V případě naplnění kapacity rozhoduje o zařazení dřívější uhrazení poplatku, v tomto případě datum vystavení faktury se všemi náležitostmi. Pokud nebude dítě z kapacitních důvodů do tábora zařazeno, budete neprodleně informování.

Zrušení pobytu lze provést pouze písemně. Stornovací poplatky činí:
     a) do 30 dnů před nástupem na tábor 25% z celkové částky
     b) do 7 dnů před nástupem na tábor 50% z celkové částky

Pořadatel akce má právo odečíst stornopoplatky z předem zaplacené ceny. Při stornu z důvodu vyšší moci (závažná nemoc nedovolující účast na akci, živelná pohroma, úmrtí v rodině, apod.) se stornopoplatky neúčtují, účtujeme pouze manipulační poplatek 300 Kč. Důvody storna je v tomto případě nutno písemně doložit.

Další ujednání

Podpisem přihlášky je uzavřena smlouva mezi pořadatelem akce a účastníkem (zákonným zástupcem). Provede-li provozovatel před zahájením tábora podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo ceně, je povinen tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat si jeho souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě se účastníkovi vrátí uhrazená částka v plné výši, stejně tomu bude i v případě zrušení akce ze strany provozovatele. Pokud dojde k předčasnému ukončení účasti na akci ze strany účastníka, není náhrada odpovídající části ceny možná.

Za škody způsobené dítětem odpovídají rodiče (zákonný zástupce).

Podpisem přihlášky potvrzujete, že jsou Vám podmínky uvedené v přihlášce srozumitelné a berete je na vědomí.

V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů účastníka pro účely vedení databáze účastníků letního tábora po dobu nezbytně nutnou před začátkem tábora a po jeho skončení.